VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milá klientko, milý kliente,

jsme opravdu rádi, že máte zájem o naše produkty a služby. Důležité je vědět, že jste pro nás na prvním místě vy a péče o vás, jakožto zákazníka je pro nás důležitá. I proto máte od nás 14denní záruku na vrácení peněz u online produktů (on-line kurzy, e-booky, video a audio), pokud s našimi produkty nebudete spokojeni. 

Obchodní podmínky, které jsou uvedené níže, jsou prostředkem, jak mít vůči sobě vzájemný respekt. Přečtěte si, prosím, tyto obchodní podmínky pečlivě, abychom společně předešli případnému nedorozumění. Stisknutím tlačítka OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY v objednávce souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. A proto, pokud s nimi nesouhlasíte, na toto tlačítko neklikejte. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Obsah:

1. Obecná ustanovení
2. Objednávka
3. Kupní cena, daňový doklad
4. Garance vrácení peněz
5. Odpovědnost
6. Ochrana osobních údajů
7. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající / pořadatel, kterým je Bc. Michaela Vítková, Antala Staška 1021/55, 14000, Praha 4, IČ: 14144468, zapsaná v živnostenském rejstříku a na straně druhé je kupující.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:
www.fyziofoot.cz jsou online kurzy, elektronické knihy a videa, případně živé kurzy a lekce (dále jen předmět koupě)

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy nebo neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4 Kupující si je dobře vědom svého zdravotního stavu a je schopen pečlivě zvážit všechna rizika, která z programu FYZIOFOOT.CZ vyplývají. V případě, že si není jistý svým zdravotním stavem, je povinen se obrátit na svého ošetřujícího lékaře. Prodávající nenese odpovědnost za fyzické provádění cvičení, jelikož není online schopen kontrolovat správnost takového provedení jednotlivých cviků. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé nesprávným využitím programu, nebo jakékoliv újmy na zdraví.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.fyziofoot.cz Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek.

2.2 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

2.3 Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí.

3. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

3.1 Cena produktů a služeb
Ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad / fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Možnosti plateb
Platba je možná platební kartou v případě zakoupení členství. Sekundární variantou je také platba bankovním převodem v případě některých předmětů koupě. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele zprostředkovatele Bc. Michaela Vítková, IČ: 14144468, který se zobrazí na výpisu platební transakce. Samotná platba probíhá skrze poskytovatele Stripe.

3.4 Forma platby
Platba je možná:
- U členství v programu FYZIOFOOT.CZ platba probíhá vždy jednou měsíčně vždy k podobnému dni v měsíci jako první platba a to do té doby, než kupující ukončí předplatné.

- U jednorázových předmětů koupě platba probíhá platební kartou nebo bankovním převodem jednorázově.

3.5 Dodací podmínky
Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem své přístupové údaje do online kurzu. V případě zakoupení fyzických produktů se Prodejce zavazuje objednávku doručit do předem sjednaného termínu. Jedná-li se o zakoupení vstupenek na živé akce, informace o vstupence jsou doručeny Kupujícímu na v objednávce poskytnutou emailovou adresu.

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.2 Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může kupující provést elektronickou formou na e-mail: info@fyziofoot.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje.

4.3 Kupujícímu bude částka vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a to zpět na platební kartu, ze které byla provedena platba. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

4.4 Účastník živé akce bere na vědomí, že od smlouvy, tj. právního vztahu vzniklého mezi účastníkem a Pořadatelem na základě registrace a zaplacení ceny v souladu s čl. III těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které Pořadatel poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.3 Odpovědnost za riziko zranění či jinou újmu
Zahájením cvičení a jakéhokoliv cvičebního programu berete v potaz potencionální rizika fyzického zranění a veškeré aktivity dle našeho cvičebního programu vykonáváte výhradně na vlastní odpovědnost a riziko. Pokud zahájíte cvičení a jakýkoliv cvičební program, souhlasíte, že nesete všechna rizika a odpovědnost za rizika se cvičením spojená a aktivitu zahajujete dobrovolně. Jakákoliv odpovědnost www.fyziofoot.cz za jakékoliv zranění či jinou újmu, která by Vám vznikla v souvislosti s cvičením dle nás a našeho programu je tak předem vyloučeno, s čímž akceptací našich obchodních podmínek výslovně souhlasíte. Všechny informace představené na videích a na www.fyziofooot.cz, případně na našich živých akcích, slouží pouze k všeobecným vzdělávacím účelům v oblasti fitness a wellness, mají výhradně informativní, obecně doporučující a inspirativní charakter a rozhodně nemohou sloužit jako náhrada profesionální a individuální lékařské pomoci, cvičení, diety, podpory a lékařského doporučení. Před zahájením cvičení nebo cvičebního programu zkonzultujte Váš zdravotní stav s Vaším lékařem.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na živé sportovní akci.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu. Seznamte se s ním, než potvrdíte objednávku >>

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2023. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.fyziofoot.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
info@fyziofoot.cz